Morgan Davidson là một họa sỹ 20 tuổi về trường phái Photo-Realistic (vẽ tả thực), các tác phẩm của cô đều từ bút chì mầu. Công việc của cô không chỉ đơn giản là mô tả thực, cô đã tạo nên những bức tranh theo phong cách sáng tạo riêng của mình.